Vallavalitsus  


Blanketid

Avaldus (sotsiaaltoetuse saamiseks)
Aruanne toetuse kulutamise kohta ......... a Mustjala vallas
Mustjala vallaeelarvest mittetulundustegevuseks ettenähtud vahendite arvelt eraldatava toetuse taotlus
Sotsiaaltoetuste taotlemine
Garantiikiri (seoses metsamaterjali väljaveoga)
Teatis metsamaterjali ülestöötamiseks
Tee avalikuks kasutamiseks andmise leping
Teatis metsamaterjali ülestöötamiseks ja välja- ning äraveoks Mustjala valla territooriumil
Hajaasustuse veeprogrammist toetuse taotlemise vorm
Majandustegevuse registrisse registreeringu tegemiseks taotluste vormid ja juhendid

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee